Facebook

Competition Notice – Sweden

Information och villkor för tävlingen

Information och villkor för tävlingen

Genom att delta i UNIVERSUMS KARRIÄRTEST som startade 08/04/2019 av UNIVERSUM COMMUNICATION SWEDEN AB, accepterar deltagaren de allmänna villkoren som fastställs i detta dokument enligt villkoren nedan:

Priser för tävlingen genom Universums Karriärtest i Sverige

Denna tävling kommer att ha 3 (tre) vinnare och får följande pris:

 1. En Google Home Mini
  1. Google Home Mini – den intelligenta Bluetooth-högtalaren med röstassistens kommer att skickas till vinnarnas efter att tävlingen har avslutats. Vi kommer att meddela vinnarna via email och begära en leveransadress.

Tävlingsperiod

Tävlingen börjar den 10 april 2019 och slutar den 17 juni 2019.

Stödberättigade deltagare och villkor

 1. Samtliga nuvarande yrkesverksamma i Sverige, över 18 år vid deltagandet, bosatta i Sverige, som genomförde Universums Karriärtest 2019 i Sverige
 2. Högst ett deltagande är tillåtet för samma person.

Information om tävlingen                                                                                     

 1. Tävlingen är gratis och för att delta måste du bara svara på en sista fråga, efter att ha avslutat undersökningen, ”Vad gör en arbetsgivare idealisk, enligt din åsikt?”.
 2. De mest kreativa 50 (femtio) svaren vinner en digtal biobiljett.
 3. Svaren kommer att ses över och vinnarna kommer att väljas en jury som består av tre medlemmar, Alexandra Eklöf, Maria Klebanova och Sabrina Zhuhong. Alla vinnare måste enhälligt godkännas.
 4. Vinnarna kommer att meddelas via e-post inom 5 arbetsdagar efter att tävlingen är avslutad den 17 juni 2019. Resultatet kommer också att meddelas på Universums webbplats (https://universumglobal.com/competition-notice-sweden/). Vinnarnas för- och efternamn kommer att annonseras på hemsidan och kommer bli borttagna efter två månader.
 5. Priset kan inte hävdas före den 17 juni 2019.
 6. Svaren från någon deltagare kommer inte att användas i något marknadsföringsmaterial eller liknande för framtiden.
 7. Eventuell skatt betalas av vinnaren.
 8. Läs Universums allmänna integritetspolicy för ytterligare information: https: //universumglobal.com/privacy-policy/
 9. Tävlingen sker i enlighet med Universums allmäna villkor för deltagande i tävlingar https://universumglobal.com/participation-in-competitions/.

Användning av priser:

 1. Alla utmärkelser kommer att vara giltiga för att användas av vinnarna från 17/06/2019
 2. Priserna är personliga och ej överförbara.

 

 

[ENGLISH VERSION]

Information regarding the competition and the performance

By participating in the UNIVERSUM CAREER TEST, held on 08/04/19, of UNIVERSUM COMMUNICATION SWEDEN AB, the participant accepts the general conditions established in this document according to the terms below:

In what consist the awards of the competition Universum Career Test in Sweden

This competition will have 3 (three) different winners and will get the following prize:

 1. Google Home Mini
  1. Google Home Mini – the intelligent Bluetooth speaker with voice assistance will be sent to the winners after the competition has ended. We will notify the winners via email and request a delivery address.

Period of the competition

The competition starts on the 10th of April 2019 and will end on the 17 of June 2019.

Eligible Participants and Conditions

 1. All current professionals in Sweden, over 18 years old by the date of participation, resident and domiciled throughout the national territory in Sweden, who completed the Universum’s Career Test survey for 2019 in Sweden.
 2. No more than one participation is allowed for the same person.

The Competition

 1. The competition is free of charge and to participate you just need to answer the final question, after completing the survey, “What makes an ideal employer for you?”
 2. The most creative 3 (three) answers will be the winners.
 3. The answers will be reviewed and the winners will be chosen a jury that will consist of three members, Alexandra Eklöf, Maria Klebanova and Sabrina Zhuhong. All winners need to be unanimously approved.
 4. The winners will be announced and notified by email within 5 business days after closing of the survey on the 17th of June 2019. The result will also be announced on Universum website (https://universumglobal.com/competition-notice-sweden/). The winners’ full names will be published on the website and will be removed within maximum 2 months.
 5. Any of the awards cannot be claimed before 17th of June 2019.
 6. The answers of any contender will not be used in any marketing material or similar context for the future.
 7. Any potential tax will be paid by the winner.
 8. Please review Universums general privacy policy for further information: https://universumglobal.com/privacy-policy/
 9. The competition will be conducted according to the rules that Universum hereby informed about and included in the general terms & comditions for participating in competitions (https://universumglobal.com/participation-in-competitions/.)

Use of awards:

 1. All awards will be valid for use by the winners from 17/06/2019
 2. The prizes are personal and non-transferable.

Inga vinnare har utsetts till denna tävling än…