Universum logo

Vårt arbete med Trafikverket

Kunduppdrag

Att förtydliga medarbetarerbjudandet och utveckla ett nytt EVP för att nå målen i en ambitiös 10-årig tillväxtplan. Genom att implementera en systematisk och holistisk strategi för extern arbetsgivarprofilering skulle Trafikverket säkerställa att de höga rekryteringsmålen (som ett resultat av deras kraftiga expansion) kunde nås.

Strategi - Innehåll och funktionalitet

Strategin innehåller:

  • En tydlig beskrivning av behovet av en profileringsstrategi och en förklaring av hur strategin stödjer de övergripande målen för Trafikverket/andra initiativ

  • En analys av Trafikverkets rekryteringsbehov och den efterföljande urvalsprocessen av talanggrupper med specifik strategisk betydelse

  • Tydligt definierade strategiska mål och relaterade KPI:er samt interna effektmått

  • Detaljerad introduktion av varje KPI (innebörd och status) och tydlig målsättning baserad på organisationens behov

  • Översikt av KPI:er

Utveckling av EVP

Att skapa EVP med Togetherness i fokus

Trafikverkets EVP utvecklades baserat på insikter, analys och samskapande. Arbetet fokuserade på att säkerställa att fyra viktiga kriterier för ett framgångsrikt EVP uppfylldes: Attraktivt externt, Autentiskt (sann internt), Utmärkande och Trovärdigt. Slutresultatet blev ett EVP som fokuserar på Togetherness, vilket utmärker Trafikverket som arbetsgivare men också deras roll i samhället, idag och imorgon.

Lär dig mer om att utveckla EVP

Kommunikationsstrategi och metod

För att Trafikverket skulle lyckas med sina ambitiösa rekryteringsmål behövde de bli attraktivare i flera viktiga målgrupper och få dessa att börja associera Trafikverket med deras EVP.

De övergripande målen var:

  • Öka medvetenheten om Trafikverket som arbetsgivare

  • Öka attraktiviteten inom valda av målgrupperna

  • Engagera sina målgrupper

  • Bygga intern stolthet

"Att koppla samman våra långsiktiga rekryteringsplaner med vår Employer Branding-strategi har varit avgörande för att skapa ett datadrivet förhållningssätt för våra pågående aktiviteter. Och det positiva är att det fungerar. Och när det inte gör det vet vi hur vi ska göra. Allt tack vare en tydlig process, rätt KPI:er och ett agilt tankesätt. Det är tydligt att våra kontinuerliga ansträngningar inte bara stöttar Trafikverkets organisatoriska mål, utan även bidrar till en positiv effekt på vår ROI."
Emil Adén
Tidigare Head of Talent Acquisition and Employer Brand, Trafikverket

Om Trafikverket

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av transportsystemet för väg, järnväg, sjöfart och luftfart i Sverige. Deras uppgift är att utveckla ett effektivt och hållbart transportsystem utifrån ett trafikslagsövergripande perspektiv. De arbetar med långsiktig infrastrukturplanering i nära dialog med regioner och kommuner. De ansvarar också för att bygga, driva och underhålla statliga vägar och järnvägar. Dessutom ansvarar de för att säkerställa att infrastrukturen används effektivt och främjar säkra och miljövänliga transporter.

Universum logo
Follow us:

Talent Insights and Employer Branding Expertise
© 2024 Universum Communications Sweden AB, company registration no. 5565875993, 103 86 Stockholm. All Rights Reserved.