Skip to main content

Järnvägsbranschen

Säkrande av kompetensförsörjningen inom järnvägsbranschen

Case Siemens

Siemens

Utmaning

Järnvägsbranschen är utan tvekan en tillväxtbransch och en viktig del av Sveriges omställning mot ett mer hållbart samhälle. Branschen förväntas växa med tusentals nya jobb under kommande år. Problemet är bara att få har rätt bild av branschen och intresset är därför alldeles för lågt. I en förmätning som gjordes kunde man konstatera att endast 1% av unga i åldern 16-19 var intresserade av att jobba i branschen.

Strategi

Universum genomförde en skräddarsydd undersökning mot 16-19-åringar för att förstå intresse och uppfattning om branschen. Baserat på de insikterna sattes en plan för att påbörja arbetet med att öka intresset och skruva på bilden av branschen. Ett arbetsgivarerbjudande för hela branschen togs fram och baserat på det ett kraftfullt kommunikations-koncept, samt noggrant uttänkta kampanjer i utvalda kanaler.

Målsättning

Att öka intresset och engagemang för branschen, samt få fler att se en framtid inom järnvägsbranschen. I det ingick att få fler unga talanger att söka sig till relevanta utbildningar samt även att få yrkesverksamma att byta bana och välja järnvägsbranschen. En avgörande parameter var förändring av uppfattningen om branschen från gammal och traditionell till modern och hållbar.

Det pågår och planeras för omfattande satsningar inom järnvägen vilket förutsätter en god kompetensförsörjning. Det pågår insatser där det är önskvärt att riksdag och regering fattar beslut t.ex. höjda ersättningstak för utbildningar säger Hans Celander, avdelningschef HR kompetens. Åtgärderna som vi gör inom ramen för regeringsuppdraget under 2021–2022 kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet från 2023 och framåt. När vissa av åtgärderna väl är genomförda, måste det finnas en förvaltning för dem. Kompetensförsörjning är ett långsiktigt arbete.

Hans Celander

Head of Competence , Trafikverket

Utformande av ett “Bransch-EVP”

Universum tog fram ett ”bransch-EVP” – dvs ett arbetsgivarerbjudande som hela järnvägsbranschen och dess hundratals arbetsgivare kan enas om och använda i sin kommunikation för att gemensamt stärka intresset för branschen. Arbetet lade grunden för branschens kommunikation mot relevanta målgrupper och genomfördes med hjälp av mängder av kvantitativ data, intervjuer och fokusgrupper.

Universum tog fram Kampanjen “Var med och flytta Sverige!” åt Trafikverket

Bakgrund

Trafikverket skulle bygga ut, rusta och modernisera Sveriges infrastruktur för minst 700 miljarder kronor de närmaste 10 åren. För att klara den utmaningen behövde branschen både utbilda och rekrytera ett stort antal unga som ville satsa på en framtid inom framför allt järnvägen.

Universum fick uppdraget att ta fram ett långsiktigt kommunikationskoncept, strategiska aktiviteter och kanaler som skulle locka främst gymnasieungdomar. Syftet var att öka kunskapen om attraktionen kring branschen i allmänhet samt att avsevärt höja antalet sökande med rätt förutsättningar och personlighet. Vidare genomförde Universum en nollmätning i maj 2020 för att få en bättre förståelse om ungdomars framtida yrkes-tänk och drivkrafter.

Respondenterna i mätningen läste utvalda program på gymnasiet och en liten del var högstadie- elever på 16 år eller äldre. Genomsnittsåldern var 17,4 år. Resultaten från nollmätningen visade att utav 26 branscher så var järnvägsbranschen allra minst attraktiv. Enbart 1% av de svarande upplevde branschen som attraktiv.

Sociala mediekampanjer:


Järnvägsbranschen

Om branschen

Sveriges järnvägsnät är drygt 16 500 spårkilometer. Trafikverket är den största förvaltaren och förvaltar drygt 14 100 spårkilometer. Den allra största delen, omkring 80 procent, är elektrifierad järnväg. I järnvägsnätet ingår flera tusen kilometer järnväg och ett stort antal tunnlar, broar och vägkorsningar. Att jobba inom järnvägen är att jobba med att utveckla samhället. Så är det och har varit i alla länder. I takt med att järnvägen har byggts har städer kunnat bildas, industrier har kunnat växa och välfärd har gjorts möjlig. Inget annat transportslag kan förflytta lika stora mängder människor och gods med så liten påverkan på miljön som järnvägen. Satsningarna på järnvägen är rekordstora och de projekt som utförs är några av de största samhällsprojekten i Sverige. Samhällsbyggandet följer inte heller några trender utan är ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Ny teknik, nya behov och nya resemönster skapar nya förutsättningar för järnvägen. Järnvägen står inför det största teknikskiftet någonsin. Bakom de synliga spåren på marken sker en digitalisering utan motstycke.

Kontakta oss

Vision

Vi formar Employer Branding. Som en viktig och betrodd samarbetspartner för arbetsgivare är vi den mest ansedda Employer Branding specialisten inom världens 50 ledande marknader.

Mission

Vi säkerställer att arbetsgivare världen runt når sina mål genom datadriven Employer Branding, vilket gör det möjligt för dem att attrahera rätt talanger.

Kontakta oss förr att veta mer >>


Vad är Employer Branding?

Vad är det egentligen? Funkar Employer Branding? Alla arbetsgivare har ett Employer Brand, oavsett om de aktivt arbetar med det eller inte. Det här är varför alla måste inse vikten av att ha ett väletablerat Employer Brand.

Läs mer

Vad är ett EVP?

Ett EVP är kärnan i ert Employer Brand och definierar vilka ni är som arbetsgivare. Men vad innebär egentligen ett Employer Value Proposition?

Läs mer