Case Trafikverket - Universum Sweden Skip to main content

Trafikverket

När strategi och data på riktigt styr Employer Branding-arbetet

Utmaning

Trafikverket ska bygga ut, rusta up och modernisera Sveriges infrastruktur, för minst 700 miljarder kronor, de närmsta 10 åren. För att klara av denna ambitiösa tillväxtplan behövde man säkerställa sin långsiktiga kompetensförsörjning. Helt enkelt att bli tillräckligt attraktiv i de kritiska målgrupper som Trafikverket definierat och som är helt avgörande för att nå verksamhetsmålen.

Lösning

För att säkerställa de höga rekryteringsmålen (en följd av den kraftiga utbyggnaden av Trafikverket) så tog Universum tillsammans med Trafikverket fram ett nytt EVP, en 3-års plan, inkl strategiska aktiviteter per målgrupp och en detaljerad kanalstrategi. Allt anpassat för att nå maximal effekt. Syftet var att öka kännedomen, kunskapen om Trafikverket samt att få fler att se dem som en favoritarbetsgivare. När grunden var lagd har en datadriven, löpande kommunikation i relevanta kanaler, med ständiga utvärderingar skapat ett mycket framgångsrikt och långsiktigt employer branding-arbete.

Målsättning

Ökad kunskap och attraktion kring arbetsgivarvarumärket i allmänhet samt avsevärt ökat antal anställningsansökningar med såväl rätt förutsättningar som rätt personlighet för en framgångsrik karriär på Trafikverket (däribland ett större fokus på bland annat it-talanger). Vidare beräknades arbetet att resultera i en förtydligande av Trafikverkets medarbetarerbjudande, samt en försäkran om att uppnå Trafikverkets höga rekryteringsmål.

Kopplingen mellan våra långsiktiga rekryteringsplaner och vår Employer Branding Strategi har varit avgörande för att utforma en datastyrd strategi för pågående aktiviteter. Det positiva resultatet är att det fungerar! Om det inte skulle fungera vet vi hur vi skall fixa det, detta tack vara en tydlig process med rätt KPI:er och ett agilt mindset. Vi kan tydligt se att vårt kontinuerliga arbete inte bara stödjer Trafikverkets organisatoriska mål utan också att resultatet på vår ROI är bra.

 

Emil Adén

Head of Talent Acquisition and Employer Brand, Trafikverket

Universum tog fram Kampanjen “Var med och flytta Sverige!” åt Trafikverket

Bakgrund

Trafikverket skulle bygga ut, rusta och modernisera Sveriges infrastruktur för minst 700 miljarder kronor de närmaste 10 åren. För att klara den utmaningen behövde branschen både utbilda och rekrytera ett stort antal unga som ville satsa på en framtid inom framför allt järnvägen.

Universum fick uppdraget att ta fram ett långsiktigt kommunikationskoncept, strategiska aktiviteter och kanaler som skulle locka främst gymnasieungdomar. Syftet var att öka kunskapen om attraktionen kring branschen i allmänhet samt att avsevärt höja antalet sökande med rätt förutsättningar och personlighet. Vidare genomförde Universum en nollmätning i maj 2020 för att få en bättre förståelse om ungdomars framtida yrkes-tänk och drivkrafter.

Respondenterna i mätningen läste utvalda program på gymnasiet och en liten del var högstadie- elever på 16 år eller äldre. Genomsnittsåldern var 17,4 år. Resultaten från nollmätningen visade att utav 26 branscher så var järnvägsbranschen allra minst attraktiv. Enbart 1% av de svarande upplevde branschen som attraktiv.

Sociala mediekampanjer:

Resultat

I jämförelse med kundens egna annonsmaterial kunde vi observera en tredubbelt så stor effekt på klickmål i sociala medier, CTR & UCTR 0.7 & 3.61 jämfört mot 0.25% & 1.3%.

Trafikverkets utveckling av ett nytt EVP

Strategi – Innehåll och funktionalitet

Strategin innehåller:

  • Tydlig beskrivning utav behovet av en profileringsstrategi. En förklaring av hur strategin stödjer Trafikverkets samt övriga insatsers och övergripande mål.
  • Analys av Trafikverkets rekryteringsbehov och därefter urvalet av talanggrupper av specifik strategisk betydelse
  • Tydlig definition av strategiska mål och relaterade KPI:er samt interna mål
  • Detaljerad introduktion av varje KPI (definition & status) och tydlig målsättning utifrån organisationens behov
  • Ett KPI-dashboard
KPI dashboard

Utveckling av EVP

Att skapa ett EVP med samhörighet i fokus

Baserat på en noggrann datainsamling, analys och samskapande togs Trafikverkets EVP fram. Fokus var att säkerställa att de fyra nyckelkriterier för ett framgångsrik EVP uppfylldes; Externt attraktiv, Autentisk, Distinkt och Trovärdig. Slutresultatet blev ett EVP fokuserad på samhörigheten, vilket reflekterar Trafikverket som arbetsgivare men också dess roll i samhället, idag och för framtiden.

Kommunikationsstrategi & Metod

För att Trafikverket skulle lyckas med de ambitiösa rekryteringsmålen behövde de börja öka attraktionskraften i flera primära målgrupper, samt få dessa målgrupper att börja associera Trafikverket med sina EVP-pelare.

De allmänna målen var:

  • Öka medvetenheten för Trafikverket som arbetsgivare
  • Öka deras attraktionskraft inom utvalda delar av sina målgrupper
  • Engagera önskade målgrupper
  • Skapa intern stolthet

Trafikverket

Om företaget

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av transportsystemet för väg, järnväg, sjöfart och flyg i Sverige. Deras uppgift är att utveckla ett effektivt och hållbart transportsystem ur ett perspektiv som omfattar alla transportslag. De arbetar med långsiktig infrastrukturplanering i nära dialog med regioner och kommuner. De ansvarar också för att bygga, driva och underhålla statliga vägar och järnvägar. Dessutom ansvarar de för att denna infrastruktur används effektivt och att den främjar säkra och miljövänliga transporter.

Missa inte att lyssna på Universums podcast The Employer Branding Geeks avsnitt nr 8 “Ensuring ambitious recruitment goals”, där Emil Adén berättar hur de lyckats utveckla och implementera sitt EVP.

Kontakta oss

Vision

Vi formar Employer Branding. Som en viktig och betrodd samarbetspartner för arbetsgivare är vi den mest ansedda Employer Branding specialisten inom världens 50 ledande marknader.


Mission

Vi säkerställer att arbetsgivare världen runt når sina mål genom datadriven Employer Branding, vilket gör det möjligt för dem att attrahera rätt talanger.

Kontakta oss förr att veta mer >>


Vad är Employer Branding?

Vad är det egentligen? Funkar Employer Branding? Alla arbetsgivare har ett Employer Brand, oavsett om de aktivt arbetar med det eller inte. Det här är varför alla måste inse vikten av att ha ett väletablerat Employer Brand.

Läs mer

Vad är ett EVP?

Ett EVP är kärnan i ert Employer Brand och definierar vilka ni är som arbetsgivare. Men vad innebär egentligen ett Employer Value Proposition?

Läs mer